Anunţuri şi informări

 • Publicat la: 20.05.2019    Descarcă
 • Publicat la: 24.04.2019    Descarcă
 • Publicat la: 18.04.2019    Descarcă
 • Autoritatea Electorala Permanenta a demarat procesul de recrutare a expertilor electorali si de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare. Detalii aici ...
  Publicat la: 28.03.2019    Descarcă
 • cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Ostrov în anul 2019. În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Ostrov în anul 2019 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Ostrov, în şedinţa ordinară din luna decembrie 2019. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Ostrov , str. 1 Mai nr. 19 , sau se vor comunica prin fax la nr. 0241857010 sau prin e-mail, la adresa: primariaostrov@yahoo.com. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Ostrov, www.ostrov.judetul-constanta.ro secţiunea Informatii publice şi la sediul Primariei comunei Ostrov.
  Publicat la: 12.12.2018    Descarcă
 • Publicat la: 02.10.2018    Descarcă
 • Publicat la: 02.10.2018    Descarcă
 • Publicat la: 02.10.2018    Descarcă
 • Publicat la: 21.09.2018    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul în str.1 Mai, nr.19, telefon/fax 0241.857010, organizează licitaţie publică deschisă la sediul său din str.lMai, nr.19, în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, pe data de 31.08.2018, ora 12, pentru concesionarea terenului in suprafata de 211 mp, din proprietatea privata a comunei Ostrov, situat in intravilanul localitatatii Ostrov, comuna Ostrov, judetul Constanta. Durata concesiunii 10 de ani. Data şi locul de primire a ofertelor: cel mai târziu pe data de 28.08.2018, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str.l Mai, nr.19 . Data şi locul deschiderii ofertelor: 31.08.2018, ora 12 , la sediul primăriei Ostrov, str.l Mai, nr.19. Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str.l Mai, nr.19 , tel/fax 0241.857010 .

  Publicat la: 02.08.2018    Descarcă
 • ANUNŢ
  consultare liste electorale permanente

  în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea 208/2015: “Orice alegător poate solicita primarului unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, prin cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, dacă are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, informaţii cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.(2) Răspunsurile la cererile prevăzute la (din. (I) se comunică în termen de 15 zile de la data primirii cererii.“

  Cererile pot fi depuse în intervalul orar 8,30-16,30, de luni-vineri , la secretarul comunei Ostrov, la sediul primăriei comunei Ostrov, str.l Mai, nr.19.

  Publicat la: 17.07.2018    Descarcă
 • Anunţ organizare licitaţie publică pentru închiriere păşuni

  PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV, JUDEŢUL CONSTANŢA, cu sediul în strada 1 Mai, nr.19 anunță intenția de închiriere a pășunilor din domeniul privat al comunei Ostrov.

  Procedura aplicată - LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ
  Data și locul de desfășurare a licitației: 16.03.2018 la sediul Primăriei Ostrov
  Informații privind documentația de atribuire: se poate procura contra cost de la sediul primăriei Ostrov, compartiment Registrul agricol, fond funciar

  ...
  Publicat la: 02.03.2018    Descarcă
 • Anunţ public

  Primarul comunei Ostrov, județul Constanța, aduce la cunoștința publică, următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării Consiliului local al comunei Ostrov:
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile comunei Ostrov, județul Constanța
  Publicat la: 17.01.2018    Descarcă
 • ROMANIA
  JUDETUL CONSTANTA
  COMUNA OSTROV
  CONSILIUL LOCAL

  ANUNŢ
  cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Ostrov în anul 2018

  În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Ostrov în anul 2018 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Ostrov, în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017.

  Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Ostrov , str. 1 Mai nr. 19 , până la data de 20.12.2017 sau se vor comunica prin fax la nr. 0241857010 sau prin e-mail, la adresa: primariaostrov@yahoo.com.

  Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

  Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Ostrov, www.ostrov.judetul-constanta.ro secţiunea Informatii publice şi la sediul Primariei comunei Ostrov.


  Primarul comunei Ostrov,


  DRAGOMIR NICULAE


  Documente:

  Publicat la: 07.12.2017    Descarcă
 • Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

  COMUNA OSTROV, titular al proiectului: „MODERNIZARE STRAZI SI ASFALTARE STRAZI IN COMUNA OSTROV, JUDETUL CONSTANTA", propus a fi amplasat în comuna Ostrov, satul Ostrov, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunțului.

  Publicat la: 17.10.2017    Descarcă
 • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  COMUNA OSTROV, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „MODERNIZARE STRĂZI ŞI ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA OSTROV, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în comuna Ostrov, satul Ostrov, județul Constanța.

  Informațiile privind, proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13 și la sediul titularului: COMUNA OSTROV, cu sediul în comuna Ostrov, satul Ostrov, str. 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, între orele 9-13.

  Publicat la: 09.10.2017    Descarcă
 • Având în vedere adresa DSVSA Constanţa, prin care suntem informaţi de suspiciunea aviară din localitatea Almalău, toţi deţinătorii de păsări de pe raza comunei Ostrov, sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri...

  Publicat la: 16.02.2017    Descarcă
 • Având in vedere declanşarea procedurii de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară iniţiata de comuna Ostrov, posesorii de terenuri agricole din parcelele A2140 si A2104 sunt rugaţi sa se prezinte la sediul Primăriei Ostrov, pana la data de 10.09.2016 cu următoarele documente:

  • Titlul de proprietate - in original
  • Certificat de mostenitor ( daca este cazul) - in original
  • Sentinte civile ( daca este cazul) - in original
  • Partaje voluntare ( daca este cazul) - in original
  • Acte de stare civila: carte de identitate, certificat de deces, certificat de nastere, certificat de casatorie ( in functie de situatie ) - in copie
  Publicat la: 06.09.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul în str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857010, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise la sediul său din str. l Mai, nr.19, pe data de 22.09.2016, ora 14, pentru vânzarea, unui imobil - teren în suprafaţă de 138 mp situat în localitatea Ostrov, strada Libertăţii nr.56, teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov.

  Data şi locul de primire a ofertelor: cel mai târziu pe data de 21.09.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. l Mai, nr.19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 22.09.2016, ora 14, la sediul primăriei Ostrov, str. l Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. l Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010.

  Publicat la: 01.09.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul in str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857.010, anunţă reorganizarea licitaţiei publice deschise la sediul său din str. 1 Mai, nr.19, pe data de 22.08.2016, ora 14.00, pentru vânzarea unui imobil-teren în suprafaţă de 1546,31 mp situată în localitatea Ostrov, teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov, parcela A1816.

  Data şi locul de primire a ofertelor: cel mai târziu pe data de 19.08.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. 1 Mai, nr. 19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 22.08.2016, ora 14.00, la sediul primăriei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. 1 Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010.

  Publicat la: 10.08.2016    Descarcă