Anunţuri şi informări

 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 29.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.03.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Planului de investitii pe anul 2016
  2. Proiect de hotarâre privind privind alocarea unei sume de bani pentru renovarea cabinetului medical din cadrul Dispensarului Ostrov
  3. Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îsi desfasoara activitatea în comuna Ostrov si se deplaseaza din alte localitati
  4. Proiect de hotarâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în comuna Ostrov
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ostrov, pentru anul 2016
  6. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privata a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  7. Probleme curente
  Publicat la: 29.03.2016   
 • Primăria Comunei Ostrov, va informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada 1 Mai, nr,19, Ostrov, judeţul Constanta.

  Publicat la: 29.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov, din 24.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 24.03.2016, ora 12.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea subscrierii a unui numar de actiuini emise de RAJA S.A. în vederea majorarii capitalului social
  2. Proiect de hotarâre privind numirea doamnei Crisan Smaranda-Mandica în functia de consilier juridic I A, in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Ostrov
  3. Proiect de hotarâre privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
  4. Probleme curente
  Publicat la: 21.03.2016   
 • PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV, Judeţul Constanţa, cu sediul în strada 1 Mai nr. 19, anunţă intenţia de închiriere a păşunilor din domeniul privat al comunei Ostrov.

  Informaţii generale privind obiectul închirierii - închirierea pajiştilor proprietate privată a comunei Ostrov.

  Procedura aplicată: LICITAŢIE PUBLICA DESCHISĂ.

  Data si locul de desfăşurare a licitaţiei: 25.03.2016, la sediul Primăriei Ostrov...

  Publicat la: 03.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 26.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pe anul 2015
  3. Proiect de hotarâre privind deblocarea si utilizarea unei sume din fondul de rulment
  4. Proiect de hotarâre privind alocarea unei sumei pentru echipa de fotbal a localitatii Ostrov
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Ostrov, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de închiriere - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privata a comunei Ostrov
  6. Proiect de hotarâre privind aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul IV al anului 2015
  7. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona 3 Deleni în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Judetul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  9. Proiect de hotarâre privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
  10. Proiect de hotarâre privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judetului Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  11. Proiect de hotarâre privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Legea nr.248/2015
  12. Proiect de hotarâre privind aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanti pentru autovehicolele ce deservesc Primaria comunei Ostrov si Serviciile aflate in subordinea Consiliului Local Ostrov
  13. Probleme curente
  Publicat la: 19.02.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 29.01.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local, a planului anual de achizitii si a Listei de investitii pe anul 2016
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea numarului maxim al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ce vor fi încadrati la nivelul Primariei Ostrov pentru anul 2016
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2016
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor arabile si spatiilor din domeniul public si privat al comunei pentru anul 2016
  6. Proiect de hotarâre privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare în cuantum de 429.456 lei, din excedentul bugetului local
  7. Proiect de hotarâre privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor din comuna Ostrov, care au împlinit 50 de ani de casatorie si peste 50 de ani de casatorie neîntrerupta in anul 2016
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privata a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  9. Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îsi desfasoara activitatea în comuna Ostrov si se deplaseaza din alte localitati
  10. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului „Modernizare si asfaltare strazi în Comuna Ostrov, Judetul Constanta”
  11. Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Ostrov, pe anul 2015
  12. Raportul primarului privind starea economica-sociala si de mediu a comunei Ostrov în anul 2015
  13. Probleme curente
  Publicat la: 25.01.2016   
 • PRIMARIA COMUNEI OSTROV organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de muncitor calificat cu atributii de functionar arhivar, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov...
  Publicat la: 18.01.2016    Descarcă
 • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA OSTROV” (OSTROV: str. Florilor, str. Teiului, str. Bucegi, str. Vulturului).

  Publicat la: 25.11.2015    Descarcă