Dezbateri publice

 • PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

  Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Ostrov , str. 1 Mai nr. 19 , până la data de 20.12.2017 sau se vor comunica prin fax la nr. 0241857010 sau prin e-mail, la adresa: primariaostrov@yahoo.com.

  Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

  Publicat la: 07.12.2017    Descarcă
 • Proiect de Hotărâre Consiliul Local Ostrov
  Publicat la: 11.11.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ostrov pe anul 2015 si a listei de investitii
  3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru dotarea Căminului cultural Bugeac
  4. Probleme curente
  Publicat la: 14.07.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ostrov pe anul 2015 si a planului de investitii
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei alimentare cu apa pe străzile Costica Carjan din localitatea Almalau si Ion Mertoiu din localitatea Galita.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de canalizare pe strada Cismelutei si strada Lotrului din localitatea Ostrov
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, proprietate privată a comunei Ostrov, în suprafaţă de 692 mp, către proprietarii construcţiilor edificate pe acest teren
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe trimestrul I al anului 2015
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării a 200 tone piatra pentru repararea unor străzi din comuna Ostrov
  7. Probleme curente
  Publicat la: 23.06.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din HCL nr.23/30.03.2015 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţa de 144 mp, din proprietatea privata a comunei Ostrov, situat in intravilanul localitatatii Esechioi, comuna Ostrov, judeţul Constanta
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 18 si 19 din Anexa nr.5 a Hotararii Consiliului local Ostrov nr.77/2014, privind taxele si impozitele locale pentru anul 2015
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ostrov pe anul 2015 si a listei de investiţii
  5. Proiect de hotărâre Privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea „Zilei comunei„
  6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de 10 000 lei pentru achiziţionare de materiale de constructii pentru lucrări de reparaţii la Biserica din localitatea Almalau
  7. Probleme curente
  Publicat la: 23.05.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pe o perioada de trei luni
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ostrov pe anul 2015
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la Contractul nr.98/11.05.2010 incheiat intre Consiliul Local Ostrov si RAJDP Constanta.
  4. Proiect de hotărâre privind includerea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna OSTROV in teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ DOBROGEA SUD-VEST.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si unitatii administrativ teritoriale
  6. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţa gratuita a unui teren, Administraţiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral.
  7. Probleme curente
  Publicat la: 25.04.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta in conformitate cu prevederile HG nr.742/2014
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ostrov in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta
  3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţa de 144 mp, din proprietatea privata a comunei Ostrov, situat in intravilanul localitatatii Esechioi, comuna Ostrov, judeţul Constanta
  4. Probleme curente
  Publicat la: 26.03.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ostrov pe anul 2015 si a listei de investitii
  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor in comuna Ostrov.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii fara plata a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coasta Constanta, din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Ostrov si in administrarea Consiliului local al comunei Ostrov
  4. Probleme curente
  Publicat la: 10.03.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Ostrov a imobilelor (constructii si teren aferent), proprietate publica a unitatii administrativ teritoriale , in care isi desfasoara activitatea;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe trimestrul IV al anului 2014
  3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie, in vederea vinzarii, a 4 loturi de teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov
  4. Probleme curente
  Publicat la: 24.02.2015    Descarcă
 • Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a planului anual de achiziţii si a Listei de investitii pe anul 2015
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap ce vor fi incadrati la nivelul Primăriei Ostrov pentru anul 2015
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de munca pentru anul 2015 al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov
  4. Proiect de hotărâre privind incheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2015
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor arabile si spatiilor din domeniul public si privat al comunei pentru anul 2015
  7. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitive a deficitului Secţiunii de dezvoltare in cuantum de 624.239,20 lei, din excedentul bugetului local
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul IV al anului 2015
  9. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventor din patrimonial privat al comunei Ostrov
  10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor din comuna Ostrov, care au implinit 50 de ani de căsătorie si peste 50 de ani de căsătorie neintrerupta in anul 2015
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Ostrov şi se deplasează din alte localităţi
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil cu destinatie de spaţiu comercial apartinand domeniului privat al comunei Ostrov.
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea a doua contracte de comodat.
  15. Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Ostrov, pe anul 2014
  16. Probleme curente
  Publicat la: 24.01.2015    Descarcă