ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 665 din 21.09.2016

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 21.09.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUTARU CLAUDIU-GEORGIAN , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul in localitatea OSTROV , judeţul/sectorul CONSTANŢA şi a d-nei (d-rei) DESPA ALEXANDRA-ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în localitatea GÎRLIŢA , judeţul/sectorul CONSTANŢA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
LEORIDE FLORINA