ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 596 din 10.08.2017

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 10.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BORUZ ŞTEFAN-MARIUS , în vârstă de 29 ani, cu domiciliul in localitatea ALMALĂU , judeţul/sectorul CONSTANŢA şi a d-nei (d-rei) RAICU OLIVIA (numele şi prenumele), în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea ALMALĂU , judeţul/sectorul CONSTANŢA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
LEORIDE FLORINA