ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 602 din 16.08.2017

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 16.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PASCU VASILE , în vârstă de 29 ani, cu domiciliul in localitatea GALIŢA , judeţul/sectorul CONSTANŢA şi a d-nei (d-rei) ION VICA (numele şi prenumele), în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea GALIŢA , judeţul/sectorul CONSTANŢA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
LEORIDE FLORINA