Consilier SANDU EFTIMIA

Telefon: 0241 857 010

Fax: 0241 874 825

Program de lucru cu publicul

Luni: 09.00 - 12.00

Miercuri: 13.00 - 16.00

Joi: 10.00 - 15.00

Program de verificări în teren

Marţi: 10.00 - 15.00

Vineri: 09.00 - 13.00

Certificatul de Urbanism

1. Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construcţii definitive, desfiinţări, împrejmuiri.

 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • plan de situaţie, pe ridicare topografică, vizat de O.C.P.I. - 2 exemplare;
 • plan de încadrare in zonă (scara 1:1000), 2 exemplare (copie);
 • act de proprietate, 1 exemplar (copie);
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
 • extras de carte funciară pentru informare (original), în termen de valabilitate.

2. Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinaţie, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare.

 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • plan de situaţie, (cadastral, de la A.C., întocmit de proiectant sau cadastrist, după caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex. (original şi copie);
 • copie act de proprietate, 1 exemplar;
 • prezentare simulare foto cu faţada care se modifică;
 • suprafaţa panoului sau firmei solicitate;
 • să se specifice în cerere suprafaţa aleii de acces precizată în cerere - planul de situaţie cu toate aleile existente şi distanţele până la acestea;
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal);
 • extras de carte funciară pentru informare (original), în termen de valabilitate;
 • reveleu cadastral cu situaţia existentă şi propunerea în 2 exemplare (original şi copie).

3. Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri şi operaţiuni notariale.

 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • plan de situaţie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situaţia existentă, 1 exemplar;
 • plan de situaţie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, întocmit de cadastristul autorizat;
 • plan de încadrare în zonă (situaţia existenta – scara 1:1000), 2 exemplare (original si copie);
 • extras de carte funciară pentru informare (original), în termen de valabilitate;
 • act de proprietate (copie);
 • adeverinţă de intrare în intravilan a terenului (dacă este cazul);
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

4. Acte necesare prelungirii valabilităţii CERTIFICATULUI DE URBANISM.

Autorizaţii de construire, desfiinţare

1. Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE.

 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • borderou cu paginaţie, documentaţia paginată;
 • dovada O.A.R. (copie);
 • act de proprietate (copie legalizată);
 • fişa bunului imobil şi planul de amplasament din documentaţia topografică (copie);
 • extras de carte funciară de informare, actualizat la zi (original);
 • certificat de urbanism (copie);
 • avize şi acorduri privind utilităţile şi infrastructura, solicitate in C.U.;
 • alte avize şi acorduri, solicitate in C.U.;
 • studii de specialitate, solicitate in C.U.;
 • documentaţie tehnică, extras din P.T. (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie);
 • program al calităţii lucrărilor pe faze de execuţie, vizat de Inspectoratul Teritorial in Construcţii, Constanţa;
 • referate de verificare cu vize (originale);
 • deviz privind cheltuielile necesare realizării investiţiei;
 • dovada privind achitarea taxelor (copie);
 • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. autorizaţii de desfiinţare).

2. Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări.

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip, 1 exemplar);
 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • autorizaţie de construire (copie);
 • act de proprietate (copie legalizată);
 • fişa bunului imobil şi planul de amplasament, din documentaţia topografică (copie);
 • extras din cartea funciară, (original, în termen de valabilitate 48 ore);
 • memoriu întocmit de proiectant, cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat);
 • documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.;
 • referat de verificare cu viză (original)
 • chitanţe achitare taxe (copie).

3. Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE.

 • cerere tip ( Descarcă formularul);
 • autorizaţia de construire/desfiinţare (original);
 • memoriul justificator privind necesitatea prelungirii;
 • dovada achitării taxei (copie) - 30% din cuantumul taxei pentru emitere A.C. iniţială.

Regularizare de taxă

1. Documentaţia necesară în vederea regularizării de taxă pentru persoane fizice.

 • declaraţie privind valoarea reală ( Descarcă formularul);
 • cerere de recepţie;
 • proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al P.M.C.;
 • copie autorizaţie de construire;
 • dovada plăţii cotei de 0,1% si 0,7% la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

2. Documentaţia necesară în vederea regularizării de taxă pentru persoane juridice.

 • declaraţie privind valoarea reală ( Descarcă formularul);
 • cerere de recepţie;
 • proces verbal de recepţie, semnat de către un reprezentant al P.M.C.;
 • autorizaţie de construire (copie);
 • balanţă cu situaţia contului 231 (Imobilizări corporale în curs) sau 212 (Mijloace fixe), la zi;
 • dovada plăţii cotei de 0,1% si 0,7% (din valoarea finală) la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Legislaţie Urbanism

1. LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei publice locale


Sursa: www.cdep.ro        versiunea originală
Copyright: Proprietate exclusivă a Camerei Deputaţilor
reproducere autorizată în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei.

2. LEGE nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul


Sursa: www.cdep.ro        versiunea originală
Copyright: Proprietate exclusivă a Camerei Deputaţilor
reproducere autorizată în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei.

3. LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor


Sursa: www.cdep.ro        versiunea originală
Copyright: Proprietate exclusivă a Camerei Deputaţilor
reproducere autorizată în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei.

4. Regulament local - Urbanism şi amenajarea teritoriului

Utile

Glosar de termeni şi acronime

A.C.
Autorizaţie de Construire
A.D.
Autorizaţie de Desfiinţare
Autorizaţie de Construire/Desfiinţare
A.C./A.D. - Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia.
Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda o singură dată pentru cel mult 12 luni.
B.C.P.I
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
C.U.
Certificat de Urbanism
C.U.T.
Coeficientul de Utilizare a Terenului
cadastru
Este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul ţării din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent în posesia cui se află bunurile, precum şi reprezentarea acestora pe planurile cadastrale şi în documentele cadastrale, şi în cartea funciară în vederea realizării publicităţii imobiliare.
Carte Funciară
Este un registru public care cuprinde evidenta juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi localitate.
Cartea funciară dovedeşte existenţa dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credinţă un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedeşte contrariul. Publicitatea imobiliara se îndeplineşte pe tot teritoriul ţării prin carte funciară şi are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting şi se radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil.
Certificat de Urbanism
C.U. - Este actul de informare prin care autorităţile locale sau judeţene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării.
În acelaşi certificat sunt cuprinse şi cerinţele urbanistice care urmează sa fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare in vederea autorizării.
Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia.
Coeficientul de Utilizare a Terenului
C.U.T. - Este raportul dintre suprafaţa desfăşurată a construcţiei (suma suprafeţelor tuturor nivelelor) şi suprafaţa totala a terenului. Este limitat superior de prevederile planului urbanistic.
D.T.
Documentaţie Tehnică
D.T.A.C.
Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Construcţiei
D.T.A.D.
Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Desfiinţării
D.T.O.E.
Documentaţia Tehnică pentru Organizarea Executării lucrărilor
I.S.C.
Inspectoratul de Stat în Construcţii
O.A.R
Ordinul Arhitecţilor din România
O.C.P.I.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
P.A.C.
Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire
P.A.D.
Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor de Desfiinţare
P.M.C.
Primăria Municipiului Constanţa
P.O.E.
Proiect de Organizare a Execuţiei lucrărilor
P.O.T.
Procentul de Ocupare a Terenului
P.T.
Proiect Tehnic
P.U.D.
Plan Urbanistic de Detaliu
P.U.G.
Plan Urbanistic General
P.U.Z.
Plan Urbanistic Zonal
Plan Urbanistic de Detaliu
P.U.D. - reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, în corelare cu funcţiunea predominantă impusă prin P.U.Z. şi vecinătăţile imediate.
Plan Urbanistic General
P.U.G. - Este un studiu ce porneşte de la planurile de amenajare a teritoriului naţional. Acesta preia informaţiile din documentaţiile de urbanism aprobate si furnizează o strategie de dezvoltare pentru următorii 10-15 ani. P.U.G.-ul poate face propuneri de dezvoltare pe termen mediu si lung.
Plan Urbanistic Zonal
P.U.Z. - Este un proiect în cadrul urbanismului şi amenajării teritoriului ce porneşte de la regulamentul local de urbanism al P.U.G.-ului şi reglementează zonele acestuia.
Procentul de Ocupare a Terenului
P.O.T. - Este raportul dintre suprafaţa pe care se construieşte şi suprafaţa totală a terenului. Este limitat superior de prevederile planului urbanistic.
reveleu
Reprezintă operaţia de măsurare, desenare şi reprezentare la scară a elementelor unei construcţii, ale unui ansamblu de construcţii sau ale unui detaliu constructiv. Reprezintă o piesa esenţială şi premergătoare oricărei intervenţii asupra unei clădiri existente.
T.N.A.
Tabloul Naţional al Arhitecţilor
Tabloul Naţional al Arhitecţilor
Document care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ordinul Arhitecţilor din România, pentru centralizarea evidenţei arhitecţilor din întreaga ţară
Tabloul Naţional al Arhitecţilor atestă dreptul de semnătură al membrilor Ordinului Arhitecţilor din România. Elementul de identificare al fiecărui membru este numărul de înregistrare în tablou, care apare înscris şi sub nume şi prenume pe parafa individuală. Toate documentaţiile tehnice întocmite de către un membru înscris în Tablou trebuie să poarte parafa şi semnătura personală a acestuia.

Adrese utile

Inspectoratul Teritorial în Construcţii, Constanţa (Inspectoratul Teritorial SUD-EST)
Str. Flămânda 50-52
Constanţa, jud. Constanţa
Cod poştal: 900600
Tel: 0241 611607
Fax: 0241 516104
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site: http://www.isc-web.ro

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Constanţa
Bd. Mamaia Nr. 231
Constanţa, jud. Constanţa
Cod poştal 900559
Telefon: 0241 488625; 0241 488626
Fax: 0241 617848; 0241 617034
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site: http://www.ocpict.ro

Birou Fond Funciar:
Str. Remus Opreanu nr.1, Constanţa
Tel: 0241 488248
Fax: 0241 694473
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

BCPI Mangalia:
Str. Delfinului nr.1, cod 905500, Mangalia
Tel: 0241 752044
Fax: 0374 096521
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

BCPI Medgidia:
Str. Olteniei nr.1, cod 905600, Medgidia.
Tel: 0241 821070
Fax: 0374 096038
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Dobrogea
Bd. Tomis nr.143A, et.9
Constanţa, jud. Constanţa
Cod poştal: 900591
Telefon: 0241 520443
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site: http://www.oardobrogea.ro